Etický kodex Scio Research

Etické zásady jsou zcela klíčové pro náš výzkum

Cílem etického kodexu je vyjádřit etické standardy Scio Research v rámci výzkumu, práce se školami a s dětmi, a práce se zaměstnanci. Při jejich vytváření jsme čerpali z Evropské charty pro výzkumné pracovníky, Etického rámce výzkumu a dalších dokumentů rámujících etické zásady pro výzkum na školách a výzkum s dětmi.

Etické zásady jsou jistotou pro děti, rodiče i pro výzkumníky

 

Morální pilíře jsou základem pro každý kvalitní vědecký výzkum.

Vědecká integrita

S poznatky z našich výzkumů zacházíme otevřeně, nezaujatě, v souladu s principy vědecké integrity. Pravdivost a objektivita jsou vždy na prvním místě. Komerční zájmy společnosti Scio nemají vliv na naši výzkumnou činnost.

Bezpečnost

Výzkumné aktivity by měly být pro všechny zúčastněné bezpečné, co nejpříjemnější a co nejpřínosnější. U výzkumů prováděných ve školách dbáme, aby výzkumné aktivity probíhaly v harmonii s běžnou výukou a nenesly rizika větší než běžná výuka.

Informovaný souhlas

Dbáme na to, aby účastníci*ice, resp. jejich zákonní zástupci*kyněm měli k dispozici všechny informace potřebné k tomu se kvalifikovaně rozhodnout, zda se oni, resp. jejich děti našich výzkumných projektů zúčastní. Děti se aktivit spojených s výzkumem účastní vždy dobrovolně. Pokud to pro ně může být přínosem, informujeme je o výsledcích výzkumu.

Ochrana soukromí

Chráníme soukromí účastníků*ic našich výzkumů. Dbáme na to, aby osobní informace o účastnících*icích nepronikly k nikomu kromě nezbytného počtu pověřených výzkumníků. Dodržujeme GDPR.

Zveřejňování a publikování výsledků výzkumu

K publikování přistupujeme zodpovědně, nepřivlastňujeme si cizí zásluhy a v publikacích neselektujeme informace za účelem podpoření našich závěrů.

Rovnost a diverzita

S vědeckými pracovníky*icemi, se spolupracovníky*icemi i s dětmi zacházíme vždy férově a s respektem. Netolerujeme žádné projevy diskriminace na základě etnika, pohlaví, sexuální orientace, seniority či identity.

Etická komise

Každý z našich výzkumů včetně konkrétních aktivit schvaluje etická komise, která se skládá z rodičů, pracovníků*nic škol a nezávislých odborníků*nic. Etická komise může mimo jiné rozhodnout, že pro konkrétní aktivitu je zapotřebí dalšího souhlasu.

 

Etická komise Scio Research

Etická komise dohlíží na dodržování etiky při výzkumné činnosti na školách a při výzkumu s dětmi

Foto 2023 04 22B

Zlata Hokrová
členka

zlata.hokrova@scioskola.cz

Zlata Hokrová vystudovala učitelství českého a německého jazyka a získala doktorát v oboru německý jazyk na Filozofické fakultě MU. Aktuálně je průvodkyně ve ScioŠkole Plzeň.

Unnamed

Ivana Olecká
členka

ivana.olecka@upol.cz

Ivana Olecká vystudovala sociologii, žurnalistiku na FF UP a získala doktorát ze sociálního lékařství na LF UP. Aktuálně je akademickou pracovnicí na Cyrilometodějské teologické fakultě UP.

JR Foto1

Jiří Remr
člen

jiri.remr@inesan.eu

Jiří Remr vystudoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, kde získal doktorát v oboru evaluací. Aktuálně pracuje jako výzkumný ředitel v Institutu evaluací a sociálních analýz (INESAN).

Více o mně